Ελευθερίου Εύη, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

Τοποθέτηση στη διημερίδα διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων με τίτλο «Το σύγχρονο σχολείο : ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές», 7 & 8 Οκτωβρίου 2015, Λαμία, Αίθουσα εκδηλώσεων 5ου Γυμνασίου

Τι είναι το αναλυτικό πρόγραμμα

Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν μια νομική κωδικοποίηση των εκπαιδευτικών ιδεωδών και ακολούθως ένα εργαλείο κατεύθυνσης της διδακτικής πράξης (Βρεττός & Καψάλης, 1999), προσδιορίζουν τους σκοπούς και τους στόχους των επιμέρους μαθημάτων, τα περιεχόμενα της μάθησης, τη μεθόδευση της διδασκαλίας και τις μορφές και τα είδη αξιολόγησης (Βεΐκου, Σιγανού, & Παπασταμούλη, 2007). Επί της ουσίας τα αναλυτικά προγράμματα περιέχουν όλες τις δραστηριότητες, τις εμπειρίες και τις ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί, με σκοπό να προκαλέσουν τη μάθηση και συμβάλλουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών (Φλουρής, 2005). Βάσει αυτών παράγονται τα διδακτικά πακέτα και διατυπώνονται οι οδηγίες διδασκαλίας (Βεΐκου, Σιγανού, & Παπασταμούλη, 2007).

Τα αναλυτικά προγράμματα σε κάθε περίπτωση είναι κοινωνικές κατασκευές, καθώς αποτελούν εκείνο το τμήμα της κοινωνικής γνώσης που επιλέγεται και μεταδίδεται με συγκεκριμένο τρόπο από τον θεσμοποιημένο μηχανισμό της εκπαίδευσης (Φωτεινός, 2012; Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). Χαρακτηριστική είναι διατύπωση του Apple (1986) ότι η γνώση που διδάσκεται στα σχολεία αποτελεί μια επιλογή από ένα ευρύτερο σύμπαν γνώσεων και αρχών. Συμπεραίνεται επομένως από τα παραπάνω ότι τα αναλυτικά προγράμματα είναι διαμορφωμένα ιστορικά από ατομικούς και συλλογικούς φορείς που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο, και μάλιστα, πολλές φορές μετά από συγκρούσεις μεταξύ τους (Σπανός & Μιχάλης, 2012), στη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Φωτεινός, 2012). Ο Δ. Φωτεινός (2012), αναλύει την λειτουργία αυτή των αναλυτικών προγραμμάτων διαιρώντας την σε δύο βασικές διεργασίες, την επιλεκτική και την οργανωτική. Μέσα από την επιλεκτική λειτουργία των αναλυτικών προγραμμάτων γίνεται η επιλογή της «κατάλληλης» γνώσης για να μεταδοθεί στη νέα γενιά, απορρίπτοντας ταυτόχρονα ένα άλλο τμήμα της γνώσης το οποίο θεωρείται «ακατάλληλο». Μέσα από την οργανωτική λειτουργία των αναλυτικών προγραμμάτων συντελείται η οργάνωση της γνώσης που επιλέχθηκε σε ένα σύνολο μαθημάτων και σε υποκατηγορίες.

Από την διαφορετική τοποθέτηση στον ρόλο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών προκύπτουν και διάφοροι τύποι που αφορούν στα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα και τα νέου τύπου αναλυτικά προγράμματα (curricula) (Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα αποτελούν διαγράμματα των περιεχομένων της διδασκαλίας των μαθημάτων, για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, επικεντρωμένα στην διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος (Βεΐκου, Σιγανού, & Παπασταμούλη, 2007; Γερογιάννης & Μπούρας, 2007), ενώ συχνά δεν περιέχουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία συγκεκριμένων τμημάτων διδακτέας ύλης. Στον αντίποδα, τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα (curricula) θεωρούνται πλήρεις οδηγοί διδασκαλίας, αφού περιλαμβάνουν τη διδακτέα ύλη, τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας, μεθοδολογικές υποδείξεις για τη διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, τα διδακτικά μέσα και την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης (Βεΐκου, Σιγανού, & Παπασταμούλη, 2007; Γερογιάννης & Μπούρας, 2007).

Το αναλυτικό πρόγραμμα επιτελεί μια σημαντική λειτουργία στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθορίζει το «τι» και «πως» θα διδαχτεί μέσα στη σχολική αίθουσα (κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας) (Φωτεινός, 2012). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Βεΐκου, Βαρέση, Πατούνα (2008, σ. 90) (τα αναλυτικά προγράμματα) αποτελούν πυξίδα που προσανατολίζει την καθημερινή διδακτική πράξη, οργανώνοντας τον προγραμματισμό και τη διαδικασία διδασκαλίας. 

Τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων το σχολικό έτος 2015-2016

Όπως παρουσιάζονται στην έρευνα των Βεΐκου, Βαρέση, Πατούνα (2008) τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που ισχύουν και για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2015-2016) στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι αυτά που σχεδιάστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001. Τα προγράμματα αυτά, για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα στην εκπαίδευση, επιχείρησαν να προσεγγίσουν διαθεματικά τη γνώση, μέσα από νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (διερευνητική διδασκαλία, ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). Τόσο για την υποχρεωτική όσο και για τη λυκειακή εκπαίδευση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που ισχύουν έχουν τη μορφή curriculum (Βεΐκου, Βαρέση, & Πατούνα, 2008; Βεΐκου, Σιγανού, & Παπασταμούλη, 2007).

Αναλυτικότερα, προσεγγίζοντας τα αναλυτικά προγράμματα των φιλολογικών μαθημάτων για το τρέχον σχολικό έτος διαπιστώνεται πως για το Γυμνάσιο έχουν ενιαία δομή. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος των προγραμμάτων σπουδών αναφέρεται σε όλα τα μαθήματα στους γενικούς σκοπούς διδασκαλίας τους. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά τον χαρακτήρα του μαθήματος και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από τη διδασκαλία του όλη το σχολικό έτος. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω αποσπάσματα:

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων. Να εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού. Να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών. Να κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη γλώσσα τους.

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της ελληνικής γλώσσας για το γυμνάσιο

Σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον παραπάνω προσανατολισμό έχει ιδιαίτερη θέση το μάθημα της Α.Ε.Γλ..-Γρ., του οποίου ο κύριος σκοπός είναι ανθρωπογνωστικός και αρχαιογνωστικός. Ο μορφωτικός-ανθρωπιστικός σκοπός συντελείται με τη βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων, μέσα από την παράλληλη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα αρχαία ελληνικά κείμενα, πέρα από την ανθρωπιστική παιδεία, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη δημιουργία ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπικότητας. Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η σπουδή του ανθρώπου με τη μελέτη και την κατανόηση της συμπεριφοράς, της δράσης και του αγώνα του ανθρώπου της ελληνικής αρχαιότητας για να γνωρίσει τον κόσμο και τη ζωή, να αναζητήσει την αλήθεια και τη γνώση σε όλους τους τομείς του επιστητού και, έτσι, να θεμελιώσει την επιστήμη και την τέχνη, με άλλα λόγια τον πολιτισμό.

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (απόσπασμα)

Στο δεύτερο μέρος των προγραμμάτων σπουδών παρουσιάζεται όλη η οργάνωση του διδακτικού έργου, με βάση τους άξονες: σχολική τάξη, άξονες γνωστικού περιεχομένου, γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες), ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω αποσπάσματα:

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών λογοτεχνίας για το γυμνάσιο (απόσπασμα)

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών ιστορίας (απόσπασμα)

Όπως διαπιστώνεται στο δεύτερο μέρος επιδιώκεται η εξειδίκευση των γενικών στόχων που τέθηκαν στο πρώτο μέρος και ο εμπλουτισμός τους, ταυτόχρονα η ύλη χωρίζεται σε ευρείες θεματικές ενότητες, στις οποίες θα ενταχθούν οι επιμέρους διδακτικές ενότητες, και οι οποίες προσφέρονται για διαθεματικές δραστηριότητες, ενώ μπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες ευρύτερων project.

Το τρίτο μέρος των προγραμμάτων σπουδών περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με την αναφορά σε κάθε επιμέρους διδακτική ενότητα. Συγκεκριμένα σε ένα πρώτο υποκεφάλαιο αναφέρονται οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος, ακολουθεί η παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και των ενδεικτικών δραστηριοτήτων, και τέλος παρουσιάζονται διαθεματικά σχέδια εργασίας για τις ενότητες. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω αποσπάσματα:

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (απόσπασμα από διαθεματικά σχέδια εργασίας)

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών ιστορίας (απόσπασμα από αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών)

Μετά την παρουσίαση του διδακτικού περιεχομένου ακολουθεί η διδακτική μεθοδολογία. Στο τρίτο αυτό υποκεφάλαιο των προγραμμάτων σπουδών παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου και δίνονται τα βασικά στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας που επιλέγεται (για παράδειγμα η ερμηνευτική στο μάθημα της λογοτεχνίας, η επικοινωνιακή για το μάθημα της γλώσσας, κ.ό.κ.). Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω αποσπάσματα:

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (απόσπασμα)

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών λογοτεχνίας για το γυμνάσιο (απόσπασμα)

Σε ένα τέταρτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας, και στα τελευταία δύο υποκεφάλαια (με εξαίρεση το πρόγραμμα σπουδών της λογοτεχνίας που δεν τα περιέχει) παρουσιάζεται το διδακτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά τη διδακτική πράξη και οι προδιαγραφές των σχολικών βιβλίων. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω αποσπάσματα:

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών ιστορίας (απόσπασμα)

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών της ελληνικής γλώσσας για το γυμνάσιο (απόσπασμα)

Πως αξιοποιείται  το αναλυτικό πρόγραμμα κατά τη διδασκαλία: η σχέση του αναλυτικού προγράμματος με το σχολικό βιβλίο

Συχνά οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν διστακτικά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών έχοντας την αίσθηση ότι τους δεσμεύει με βήμα –βήμα οδηγίες διδασκαλίας και περιοριστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, περιορίζει τη δημιουργικότητα τους, καθορίζει το ανώτερο όριο του τι μπορούν να μάθουν οι μαθητές τους ή θέτει ανέφικτους και ανεδαφικούς στόχους. Αντιθέτως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει πως κάθε μαθητής, ανεξάρτητα από το σχολείο ή στην τάξη, θα γνωρίζει και θα κατανοεί κάποιους μαθησιακούς στόχους. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι το παιδαγωγικό κείμενο που απαντάει στο ερώτημα: «Τι άνθρωπο θέλουμε να φτιάξουμε μέσα από την οργανωμένη εκπαίδευση;» (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2006, σ. 1084). Μέσα από τους σκοπούς και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος γίνεται σαφές τι θεωρείται «αξιόλογη γνώση» (Φλουρής & Πασιάς, 2000). Και για τον εκπαιδευτικό αποτελεί ένα βοήθημα ώστε να αποφασίσει πώς καθοδηγήσει τους μαθητές στους στόχους αυτούς, πως θα  επεκτείνει τη μάθηση των μαθητών του πέρα ​​από αυτούς και πως θα ελέγξει αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί από το σύνολο της τάξης. Επιπλέον το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού. Βοηθάει τον εκπαιδευτικό να καθορίσει την έκταση και τη σειρά με την οποία θα εισαγάγει τους μαθησιακούς στόχους, μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος σπουδών.

Μια δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει διστακτικά το αναλυτικό πρόγραμμα διότι θεωρεί πως είναι ένα καθαρά θεωρητικό κείμενο, το οποίο δεν μπορεί να τους καθοδηγήσει επαρκώς για τη διδασκαλία του μαθήματος, όπως τους καθοδηγεί το σχολικό βιβλίο. Στην πραγματικότητα όμως το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το εκπαιδευτικό εργαλείο που θα καθορίσει το περιβάλλον μάθησης, τις διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές πρακτικές, το καθημερινό διδακτικό πρόγραμμα, τη μορφή αξιολόγησης και τους μαθησιακούς στόχους. Όλες αυτές οι βασικοί παράμετροι της εκπαιδευτικής πράξης δεν περιέχονται, και ούτε θα ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν, στο σχολικό βιβλίο. Το σχολικό βιβλίο αποτελεί μια «μετάφραση» των οδηγιών του αναλυτικού προγράμματος σε διδακτικό υλικό για τους μαθητές. Είναι μια εκδοχή που εφαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα, και σίγουρα δεν μπορεί, και δεν φιλοδοξεί, να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών της χώρας. Το αναλυτικό πρόγραμμα όμως μπορεί να καλύψει, ή να θέσει τις βάσεις για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη. Για το λόγο αυτό είναι το κύριο εργαλείο στο οποίο θα χρειαστεί να ανατρέξει ο εκπαιδευτικός.

Παραδείγμα αξιοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα αξιοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι μαθησιακοί στόχοι μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγιση των μαθητών, όπως αυτοί μεταβάλλονται κοινωνικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αξιοποίηση αυτή των αναλυτικών προγραμμάτων ουσιαστικά οφείλει την επιτυχία της στο γεγονός ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, στοιχείο που μόνο του το σχολικό βιβλίο δεν μπορεί να προσφέρει. Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη πως το ποσοστό των μαθητών διαφορετικής εθνότητας είναι αυξημένο σε σχολεία της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων έχει κλονίσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις διεθνείς συμμαχίες της χώρας, επιχειρείται η διαθεματική προσέγγιση των πρώτων ενοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου.

Αναλυτικότερα, αξιοποιείται το εξής σημείο των αναλυτικών προγραμμάτων:

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου

Μέσα από τους θρύλους και τις παραδόσεις η σχολική τάξη θα προσεγγίσει αρχικά τις παραδόσεις της περιοχής που διαβιούν, της κοινότητας που ανήκει το σχολείο. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως αυτές της Φθιώτιδας, οι μύθοι και οι θρύλοι αφθονούν. Σε ένα επόμενο βήμα οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν τις παραδόσεις και τους θρύλους του τόπου καταγωγής τους, και να τους εξετάσουν συγκριτικά με αυτούς της περιοχής που διαβιούν. Τέλος η τάξη μπορεί να ερευνήσει τις κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές συνθήκες που καθόρισαν τη δημιουργία των μύθων και των παραδόσεων, ώστε να ερμηνεύσουν και τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, και τις επιπτώσεις που έχουν στην κουλτούρα της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή θα ξεδιπλώνεται παράλληλα με τις ενότητες του σχολικού βιβλίου: Η Ελλάδα στον κόσμο (1η ενότητα), Γλώσσα –γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου (2η ενότητα), Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί (3η ενότητα), Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαίοι πολίτες (4η ενότητα). Ουσιαστικά ο εκπαιδευτικός θα αναδομήσει το περιεχόμενο της ενότητας με βάση τη διαθεματική δραστηριότητα κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών του. Σε αντίθετη περίπτωση η αγκίστρωση του εκπαιδευτικού στο βιβλίο θα τον υποχρέωνε να αγνοήσει τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν θεωρούν για παράδειγμα την ελληνική ως μόνη γλώσσα έκφρασης, ώστε να την αντιπαραβάλλουν με άλλες, ή τους μαθητές που υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης αναπτύσσουν μια κουλτούρα αμφισβήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της.  Αξιοποιώντας όμως το αναλυτικό πρόγραμμα εντάσσει όλες τις φωνές στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κριτικό μάλιστα τρόπο και αποτελέσματα που ενισχύουν και ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα και κινούνται ενάντια στο ρατσισμό και τον αποκλεισμό,  που ενθαρρύνουν την ανάλυση της σύνθετης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας ώστε να οι μαθητές να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής και να απομακρυνθούν από το δογματικό λόγο.

Βιβλιογραφία

Apple, M. (1986). Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα. (Τ. Δαρβέρης, Μεταφρ.) Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Βαλιαντή, Σ., & Κουτσελίνη, Μ. (2006). Επαναπροσδιορισμός του αναλυτικού προγράμματος στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της κοινωνικής συνοχής. 9ο συνέδριο παιδαγωγικής επάρκειας Κύπρου (σσ. 1083-1096). Λευκωσία: Παιδαγωγική εταιρεία Κύπρου.

Βεΐκου, Χ., Βαρέση, Ε., & Πατούνα, Α. (2008). Παιδαγωγικό πλαίσιο: περιεχόμενο σπουδών και διδακτική πράξη. Στο Δ. Βλάχος, Α. Δαγκλής, & Α. Ζουγανέλη, Η ποιότητα στην εκπαίδευση: έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σσ. 89-196). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Βεΐκου, Χ., Σιγανού, Α., & Παπασταμούλη, Ε. (2007). Σύντομη επισκόπηση του παιδαγωγικού πλαισίου του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων(13), σσ. 55-68. Ανάκτηση Φεβρουάριος 08, 2015, από http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/055-068/pdf

Βρεττός, Γ., & Καψάλης, Α. (1999). Αναλυτικό πρόγραμμα: σχεδιασμός, αξιολόγηση, αναμόρφωση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γερογιάννης, Κ., & Μπούρας, Α. (2007). Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών – νέες τάσεις. Συνέδριο: η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας (σσ. 482-489). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή επιστημών αγωγής. Ανάκτηση Φεβρουάριος 11, 2015, από http://conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/1-24.pdf

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2011). Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στην υποχρεωτική εκαπίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Σπανός, Γ., & Μιχάλης, Α. (2012). Η νεοελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση αναλυτικού προγράμματος. Αθήνα: εκδόσεις Κριτική.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2002, Φεβρουάριος 07). Πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων Α’, Β’, Γ’ τάξεων του λυκείου. Εφημερίς της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας(2).

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (2010). Νέο Σχολείο. Αθήνα. Ανάκτηση Μάιος 28, 2014, από http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (2011). Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: οδηγίες διδασκαλίας. Αθήνα. Ανάκτηση Φεβρουάριος 19, 2015, από http://ebooks.edu.gr/courses/DSB105/document/4e5b4ac0hq6p/4e73015fudnw/4e730167wg55.pdf

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (2011, Οκτώβριος). Οδηγίες για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας της Α’ τάξης γενικού λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012. Ανάκτηση Μάρτιος 04, 2015, από http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A110/document/4e5b3256a3vv/4e7715d1rtf1/4e9bf6e718pl.pdf

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπούδων ιστορίας.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2010). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας. Αθήνα. Ανάκτηση Φεβρουάριος 20, 2014, από http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B107/document/4bdeaadc2fg4/4bdeaadci86p.pdf

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2015, Μάιος 14). Νόμος υπ’ αριθμ. 4327: Επείγοντα μέτρα για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Εφημερίς της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 539-545.

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2015). Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαρούσι. Ανάκτηση Σεπτέμβριος 02, 2015, από http://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2015/06/300615_programmatismos_2015-2016.pdf

Φλουρής, Γ. (2005). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.

Φλουρής, Γ., & Πασιάς, Γ. (2000). Στο δρόμο προς την κοινωνία της γνώσης. Ποιό ερώτημα έχει την πιο μεγάλη αξία: εκείνο της “γνώσης” ή αυτό της “κοινωνίας”;. Στο Σ. Μπουζάκη, Ιστορικ-συγκριτικές προσεγγίσεις (σσ. 487-518). Αθήνα: Gutenberg.

Φωτεινός, Δ. (2012). Το αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης: ιστορικός αναστοχασμός και παιδαγωγικά μηνύματα. Ανάκτηση Φεβρουάριος 10, 2015, από http://www.aspete-sep.gr/praktika2synedriou/doc_details/10-076

Την παρουσίαση της εισήγησης μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση: https://www.slideshare.net/evi1986/a-79374018